EPC van Gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

HET EPC INFORMEERT KOPERS, HUURDERS EN EIGENAARS

Info voor syndicus

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,…) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren.

Grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden moeten al sinds 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting vanaf 2023 en vanaf 2 gebouweenheden vanaf 2024. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Voorwaarden

 • Het EPC van de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw (EPC GD) is verplicht voor álle appartementsgebouwen, want alle appartementsgebouwen hebben gemeenschappelijke delen.
  • Het gaat niet enkel om appartementsgebouwen met gemeenschappelijke ruimten zoals een traphal.
  • Zowel appartementsgebouwen met 1 eigenaar als met meerdere eigenaars vallen onder deze verplichting.
 • Wat zijn de gemeenschappelijke delen? In een appartementsgebouw zijn er vloeren, muren, daken, collectieve installaties en openingen in de gemeenschappelijke ruimten die door één eigenaar, of vaak door meerdere eigenaars samen, beheerd worden. In het geval van meerdere eigenaars moeten zij samen beslissen over de renovatie van deze gemeenschappelijke delen.
 • Doel van het EPC GD
  • Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (EPC GD) geeft aan de eigenaar(s) inzicht over de energetische prestaties van deze gemeenschappelijk beheerde delen (= het gebouw) en geeft ook aan hoe de eigenaar(s) die prestaties kan/kunnen verbeteren.
  • De informatie uit het EPC GD wordt automatisch gebruikt bij de opmaak van de EPC’s van de eenheden (appartementen, winkel, kantoor, … ) in het gebouw. De correctheid van het EPC GD heeft dus rechtstreeks invloed op de kwaliteit en op het energielabel van de EPC’s van de eenheden in het gebouw.
 • Hoe een EPC GD eruitziet, kunt u zien in dit voorbeeld EPC-GD. Meer details over de inhoud van dit EPC? Zie: Uitleg bij de onderdelen van het EPC Gemeenschappelijke Delen.
 • Het kan voorkomen dat het EPC Gemeenschappelijke Delen geen adres heeft maar enkel een certificaatnummer, bijvoorbeeld wanneer de gemeente geen apart adres heeft toegekend aan de gemeenschappelijk beheerde delen.
 • Wanneer moet het EPC GD aanwezig zijn? In het tabelletje hieronder ziet u dat het aantal aanwezige gebouweenheden bepaalt wanneer het EPC GD ten laatste aanwezig moet zijn.
  Onder gebouweenheden’ worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,…). Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw dient steeds gekeken te worden naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijks verschillen van de vergunde situatie.
Appartementsgebouw met Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn
15 of meer gebouweenheden 1-1-2022
5 t.e.m. 14 gebouweenheden 1-1-2023
2 wooneenheden t.e.m. 4 gebouweenheden 1-1-2024
 • De info uit het EPC GD wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een residentiële eenheid wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.
 • Het EPC GD wordt opgemaakt per gebouw. Wat een gebouw is staat los van
  • de eigendomsstructuur of VME-structuur.
  • de adresgegevens. Een gebouw kan meerdere huisnummers hebben (bijvoorbeeld bij meerdere ingangen) of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw).
 • De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister en kan opgezocht worden in de basiskaart GRB van geopunt.be.
  Meer info: Gebouwenregister (op EPC-pedia voor professionelen).
 • Bij nieuwbouwappartementen moet dit EPC voor gemeenschappelijke delen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikbaar zijn.
 • Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder ‘nieuwbouw’.
 • Het ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ is maximaal 10 jaar geldigmaar vervalt als een energetische renovatie werd uitgevoerd:
  • zodra minstens 15% van de gebouwschil wordt vervangen of (bij-)geïsoleerd (vloer, gevels, daken, vensters, deuren,..); of
  • als collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst worden.
   Wordt enkel een omvormer vervangen? Dan is er geen update van het EPC nodig.
  • of als een nieuw EPC is ingediend.
   Werden er energiebesparende werken uitgevoerd, dan moet het ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ dus geactualiseerd worden, omdat het gebruikt wordt voor de EPC’s bij verkoop of verhuur van de appartementen, kantoortjes, medische praktijken en winkels in het gebouw.

Procedure

 • Een volledig overzicht van wie wat moet doen (op de EPC-pedia) om tot een correct en volledig EPC GD te komen.
 • De gebouwbeheerder (syndicus)
  • informeert de vereniging van mede-eigenaars (VME) over de verplichting dat een EPC Gemeenschappelijke delen moet aanwezig zijn,
  • verzamelt alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties,.. en informatie over het gebouw.
   Deze stap is essentieel om tot een correct en volledig EPC GD te komen. Het EPC GD bepaalt immers de EPC’s van alle eenheden in het gebouw: bij een onvolledig EP GD kunnen de EPC’s van de eenheden niet opgemaakt worden; bij een foutief EPC GD zullen alle EPC’s van de eenheden in het gebouw fouten bevatten.
  • organiseert de toegang tot het stooklokaal, het dak, het gebouw (en de gebouweenheden) voor de energiedeskundige.
 • De eigenaar van het gebouw of de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) stelt een energiedeskundige type A aan.
 • De aangestelde energiedeskundige type A krijgt tijdens een plaatsbezoek bewijsstukken, informatie en toegang tot het gebouw (en de gebouweenheden). De energiedeskundige onderzoekt de gemeenschappelijke ruimtes en collectieve installaties. De energiedeskundige verzamelt zo gegevens over de
  • energiezuinigheid van het gebouw (bijv. dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren, verlichting, tussenvloeren, binnenmuren)
  • collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water in het stooklokaal
  • installaties voor zonne-energie.
  • Voor alle details over het plaatsbezoek, zie: Plaatsbezoek energiedeskundige (op EPC-pedia).
Bron: www.vlaanderen.be